Všeobecné pokyny k pobytom
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Podmienky zasielania
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti :: 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika, IČO: 34 129 316, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli Sa, vo vložke číslo 94/R (ďalej v texte aj "KTT")
Preambula
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. sú slovenská právnická osoba – obchodná spoločnosť, ktorá ako prevádzkovateľ prírodných liečebných kúpeľov a využívateľ prírodných liečivých zdrojov, na základe udelených licencií poskytuje liečebnú kúpeľnú starostlivosť v Kúpeľoch Trenčianske Teplice a ďalej poskytuje pobytové rekondičné a regeneračné programy a služby, ubytovacie služby a služby stravovacie fyzickým a právnickým osobám (ďalej v texte aj „klienti“).

Článok I. Predmet Všeobecných obchodných podmienok

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte aj „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi KTT a klientmi (ďalej v texte aj „zmluvné strany“) v rámci poskytovania služieb KTT, pričom vytvárajú základný kontraktačný rámec a základnú právnu úpravu týchto vzťahov. V jednotlivých prípadoch – právnych vzťahoch medzi KTT a klientmi je možné sa od týchto VOP odchýliť a niektoré náležitosti právnych vzťahov riešiť individuálne, individuálna úprava môže vyplývať zo zmluvy medzi KTT a klientom, z inej dohody zmluvných strán, ako i z jednostranného vyhlásenia KTT. Platí, že individuálna úprava, ktorá rieši právne vzťahy odchylne od VOP, má prednosť pre úpravou obsiahnutou vo VOP.

Článok II. Vznik zmluvného vzťahu

 1. Medzi zmluvnými stranami právny vzťah – zmluvný vzťah vzniká v zásade na základe:
  • na základe zmluvy alebo iného dvojstranného právneho úkonu,
  • na základe písomnej, telefonickej, faxovej alebo e-mailovej objednávky klienta, potvrdenej zo strany KTT,
  •  na základe uhradenia ceny za poskytované služby alebo časti tejto ceny vo výške minimálne ..50% z celkovej ceny... podľa aktuálneho cenníka KTT v lehote minimálne 14 dní pred začatím čerpania služieb, so súhlasom, resp. potvrdením KTT o možnosti čerpania služieb v danom termíne,
  • na základe uplatnenia darčekovej poukážky vydanej KTT so súhlasom, resp. potvrdením KTT o možnosti čerpania služieb v danom termíne.
 2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako také, rozsah, obsah a podmienky práv a povinností z týchto právnych vzťahov vyplývajúce sa spravujú predovšetkým individuálnymi právnymi aktmi – zmluvami medzi zmluvnými stranami, týmito VOP, aktuálnym cenníkom KTT, aktuálnou ponukou produktov a služieb KTT, ako i ďalšími právne relevantnými okolnosťami.

Článok III. Práva a povinnosti KTT

 1. KTT ako poskytovateľ služieb sú oprávnené :
  • výhradne a jednostranne pristúpiť ku zmene týchto VOP,
  • vykonať zmenu sortimentu, rozsahu, obsahu, resp. podmienok ponúkaných služieb a produktov,
  • vykonať zmenu cenníka (cien produktov a služieb) a zmenu podmienok poskytovania kontrahovaných produktov a služieb za podmienok upravených v týchto VOP,
  • odstúpiť od zmluvy s klientom v prípade, že sa klient dopustí porušenia svojich zmluvných povinností podstatným spôsobom, a/alebo sa dopustí hrubého porušenia dobrých mravov, resp. sa dopustí takého konania, ktoré obťažuje prípadne ohrozuje ostatných klientov KTT alebo personál KTT, resp. konaním klienta dôjde k spôsobeniu škody alebo vzniku rizika spôsobenia škody na majetku KTT, alebo tretích osôb. Pokiaľ v dôsledku odstúpenia od zmluvy s klientom nebudú vyčerpané zaplatené služby a produkty v plnom rozsahu, nemá klient nárok na vrátenie ceny za nespotrebované služby a KTT nie sú povinné klientovi cenu za nespotrebované služby vrátiť, zaplatená cena za nespotrebované služby sa považuje za zmluvnú pokutu,
  • inkasovať storno poplatok vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP. 2. KTT ako poskytovateľ služieb má tieto povinnosti :
  • poskytovať klientovi dojednané produkty a služby riadne a včas, v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami,
  • poskytovať klientovi všetky informácie, ktoré sa týkajú poskytovaných produktov a služieb, ich cien, ako i zmien produktov, služieb a ich cien,
  • rešpektovať všetky právom chránené záujmy a práva klienta, a to najmä v nadväznosti na ochranu osobných údajov klienta,
  • primeraným spôsobom riešiť sťažnosti a reklamácie klienta

Článok IV. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient ako prijímateľ služby je oprávnený :
  • na riadne a včasné poskytovanie dohodnutých a uhradených služieb a produktov KTT,
  • na poskytovanie všetkých informácií, ktoré sa týkajú poskytovaných produktov a služieb, ich cien, ako i zmien produktov, služieb a ich cien,
  • uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, a to kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb, a to i bez uvedenia dôvodu za predpokladu rešpektovania storno podmienok, resp. ďalších podmienok KTT,
  • uplatniť právo na reklamáciu, resp. právo podať sťažnosť a právo na ich riešenie za podmienok podľa týchto VOP.
 2. Klient ako prijímateľ služby je povinný :
  • poskytnúť KTT v primeranom rozsahu potrebnú súčinnosť, nutnú k riadnemu a včasnému poskytnutiu služieb a produktov KTT,
  • rešpektovať a svoje správanie v rámci čerpania služieb a produktov prispôsobiť všeobecne záväzným právnym predpisom, týmto VOP, ubytovacím, stravovacím, liečebným, kúpeľným ev. aj iným poriadkom a interným predpisom KTT, ktoré určujú podmienky a ďalšie náležitosti využívania služieb poskytovaných KTT,
  • riadne a včas uhradiť KTT cenu za zmluvne dohodnuté služby a produkty, ako i prevziať doklady (sprievodnú dokumentáciu, resp. doklady oprávňujúce na čerpanie určitých služieb),
  • v rámci a v súvislosti s čerpaním služieb a produktov si počínať tak, aby sa nedopustil porušenia svojich zmluvných povinností podstatným spôsobom, a/alebo sa nedopustil hrubého porušenia dobrých mravov, resp. takého konania, ktoré by mohlo obťažovať prípadne ohrozovať ostatných klientov KTT alebo personál KTT, resp. konania, ktorým by mohlo dôjsť k spôsobeniu škody alebo vzniku rizika spôsobenia škody na majetku KTT, alebo tretích osôb,
  • pokiaľ nebude zmluvnými stranami dojednané inak, podrobiť sa absolvovaniu vstupnej lekárskej prehliadky a konzultácií na predpísané liečebné procedúry, za podmienok a v rozsahu právnych noriem upravujúcich poskytovanie kúpeľnej liečebnej starostlivosti.

Článok V. Cenové a platové podmienky poskytovania služieb

 1. KTT vydávajú cenník poskytovaných služieb a produktov, ktorý tvorí základný rámec pre dojednávanie cien za poskytované služby a produkty a s pravidla býva pripojený v prílohe zmlúv a právnych úkonov, ktorými bolo poskytnutie služieb a produktov medzi zmluvnými stranami dojednané.
 2. Zmluvné strany dojednávajú ceny za služby a produkty KTT v zásade podľa platného aktuálneho cenníka KTT a aktuálnej ponuky produktov a služieb, t.j. podľa cenníka a ponuky platnej v momente vzniku právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami.
 3. KTT sú oprávnené poskytnúť klientovi zľavu na cenníkovú cenu služieb a produktov. Poskytnutie zľavy nie je však zo strana klienta nárokovateľné.
 4. KTT sú oprávnené zmeniť cenu poskytovaných služieb a produktov aj po vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami, a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom začiatku poskytovania služieb klientovi za predpokladu, že zmena ceny je vyvolaná okolnosťami, ktoré môžu nastať alternatívne, a to zmena platných právnych noriem ovplyvňujúcich cenu alebo podmienky poskytovania služieb; zmena ceny dopravných nákladov (vrátane cien PHM) o viac ako 5%; zmena kurzu EURO o viac ako 5%, zmena ceny energií, médií a iných vstupných nákladov o viac ako 5% oproti cenám existujúcim v čase vydania posledného platného cenníka služieb a produktov KTT. O zmene ceny sú KTT povinné informovať klienta vhodnou formou (písomne, faxom, e-mailom), a to tak, že najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným zmluvnými stranami ako deň začiatku poskytovania služieb, odošlú klientovi vyrozumenie o zmene ceny na KTT známu adresu klienta.
 5. V prípade dlhšie trvajúcich kontraktov medzi KTT a klientom, sú KTT oprávnené pristúpiť ku zmene ceny služieb a produktov aj bez naplnenia podmienok podľa Článku V.4. týchto VOP, v takomto prípade sú KTT povinné oznámiť klientovi zmeny cien uvedených v cenníkoch v lehote minimálne 30 dní pred začiatkom platnosti a účinnosti nových cien. Doručením nových cenníkov klientovi v uvedenej lehote, za predpokladu, že klient trvanie zmluvy neukončí, sa má za to, že zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za poskytované služby a produkty odo dňa platnosti a účinnosti nových cenníkov.
 6. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak platí, že ak klient neuhradí najneskôr v deň určený ako deň začiatku poskytovania služieb cenu za dojednané služby a produkty KTT v plnej výške, sú KTT oprávnené odmietnuť klientovi poskytnutie služieb a produktov KTT, pričom v takomto prípade klient nemá nárok na náhradu žiadnych nákladov ako ani na náhradu škody.
 7. Za úhradu ceny sa považuje moment, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet KTT, alebo uhradené v hotovosti do pokladne KTT (na príslušnom predajnom mieste).
 8. Zľavy vyplývajúce z promo ankiet a promo akcií. Akciové ponuky komunikované na letákoch promo ankety a akcií nie sú vzájomne kumulovateľné, ani nepodliehajú kumulácii (t.j. nie je možné ich kumulovať) s inými zľavami poskytovanými spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
 9. Pre obdržanie zľavy je klient povinný uskutočniť:
  • rezerváciu s udaním kódu na letáku promo ankety/ letáku promo akcie
  • pri nástupe predložiť kupón z letáku promo ankety/ leták promo akcie, ktorým sa identifikuje
  Ponuka je platná len pri priamej rezervácii v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a.s.
 10. VZN mesta Trenčianske Teplice stanovuje sadzbu dane za ubytovanie 1,00 € na osobu/noc.
 11. Kúpele Trenčianske Teplice a.s. stanovujú administratívny poplatok 0,41 € /osoba/noc.

 Článok VI. Zmena podmienok poskytovaných služieb a produktov

 1. KTT majú právo jednostranným úkonom zmeniť rozsah a podmienky poskytovania služieb KTT výlučne na základe vlastnej vôle s prihliadnutím na zmeny príslušných právnych predpisov, alebo štandardov obvyklým pre poskytovanie rovnakých, alebo podobných služieb KTT.
 2. KTT sú v prípade nevyhnutne nutnej potreby zapríčinenej skutočnosťami, alebo udalosťami nezávislými na vôli KTT, alebo inými závažnými objektívnymi príčinami, alebo nutnými technickými, alebo inými odstávkami, alebo v prípade rozhodnutia KTT o rekonštrukcii objektov, v ktorých sú poskytované služby KTT s úmyslom rozšíriť, alebo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, oprávnené zmeniť a v prípade obzvlášť závažných objektívnych dôvodov zrušiť zmluvne dohodnuté služby KTT a to aj počas doby využívania služieb KTT klientom. V takomto prípade sa KTT zaväzujú zabezpečiť klientovi čo možno najmenší rozsah aj dobu obmedzenia jeho možnosti využívať medzi zmluvnými stranami dohodnuté služby KTT, pričom klient má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy KTT. V takomto prípade sa na klienta nevzťahuje ustanovenie čl. VIII týchto VOP o storno poplatkoch.
 3. KTT sa zaväzujú informovať klienta o dôvodoch na zmenu poskytovaných služieb, alebo ich zrušenie bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takejto skutočnosti dozvedia a rovnako sa zaväzujú predložiť klientovi návrh na riešenie vzniknutej situácie.
 4. Za zmenu zmluvne dohodnutých podmienok sa nepovažuje zmena ubytovacej jednotky v prípade, ak je to z objektívnych alebo prevádzkových dôvodov nutné, a ak je klientovi ako náhrada za dohodnutú ubytovaciu jednotku rovnakej alebo vyššej kategórie a rovnako ani zmena časového harmonogramu poskytovaných služieb v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné dodržať dohodnutý časový harmonogram a klientovi bol ponúknutý nový časový harmonogram rovnakej alebo obdobnej kvality s rovnakým alebo väčším rozsahom služieb.

Článok VII. Reklamácie a sťažnosti

 1. Klient je oprávnený v súvislosti s poskytovanými službami alebo produktmi uplatniť u KTT reklamáciu, a to v prípade pokiaľ rozsah, obsah alebo kvalita poskytovaných služieb alebo produktov v danom individuálnom prípade je v rozpore s parametrami a podmienkami služieb, dohodnutými medzi zmluvnými stranami, alebo je v rozpore s podmienkami, ktoré sú pri poskytovaní rovnakých alebo obdobných služieb obvyklé.
 2. Reklamáciu vadne poskytnutej služby je klient povinný uplatniť bezodkladne (najneskôr do troch dní) odo dňa jej poskytnutia, a to jedným z nasledujúcich spôsobov : 
  • osobne (so spísaním zápisnice o uplatnenej reklamácii) priamo na mieste poskytnutia služby u osoby, ktorá službu poskytla, alebo u vedúceho pracovníka zodpovedného za dané stredisko KTT, v ktorom bola služba poskytnutá,
  • reklamáciu je možné uplatniť písomne poštovou zásielkou na adrese vedenia KTT,
  • alebo elektronickou poštou na adrese sekretariat@slktn.sk.
  Na reklamácie uplatnené oneskorene alebo inou formou KTT nebude prihliadať.
 3. V prípade, že je uplatnená reklamácia oprávnená, KTT sú povinné odstrániť vadu poskytnutej služby v zmysle platnej právnej úpravy a službu klientovi poskytnúť opakovane, alebo klientovi poskytnúť náhradné plnenie, resp. primeranú zľavu z ceny poskytnutej služby.
 4. Pokiaľ nie je možné oprávnenú reklamáciu vybaviť okamžite vrátane poskytnutia plnenia, ktorým bude zjednaná náprava, sú KTT povinné po spísaní reklamačného protokolu vyrozumieť klienta o výsledku vybavenia reklamácie a spôsobe jej riešenia v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia.
 5. V prípade ak klient chce vyjadriť nespokojnosť s poskytnutou službou bez uplatnenia nároku na odstránenie vady, je klient oprávnený podať KTT sťažnosť. Podanú sťažnosť sú KTT povinné riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych noriem, ako aj interných predpisov KTT.

Článok VIII. Podmienky stornovania služieb

 1. V prípade zrušenia poskytovania služieb zo strany klienta, resp. v prípade ak klient odstúpi od zmluvy z dôvodu na jeho strane, je klient povinný zaplatiť v prospech KTT storno poplatok, ktorý zmluvné strany z právneho hľadiska považujú za zmluvnú pokutu. Storno poplatky sa vyčísľujú a účtujú za každú prihlásenú osobu v závislosti od počtu dní zostávajúcich do dňa určeného zmluvnými stranami ako deň začiatku poskytovania služieb, a to nasledovne :
  • do 28 dní pred začiatkom čerpania služieb 10 % z ceny služby
  • 20 až 14 dní pred začiatkom čerpania služieb 30 % z ceny služby
  • menej ako 13 dní pred začiatkom čerpania služieb 50 % z ceny služby
 2. V prípade, že klient po začatí čerpania služieb, z dôvodu na jeho strane, resp. z dôvodu ktorý nie je na strane KTT skráti čerpanie služieb, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu – storno poplatok vo výške 100% z dohodnutých, objednaných (aj z nevyčerpaných) služieb KTT.
 3. Storno poplatok sú KTT oprávnené jednostranne započítať s klientom zaplatenou zálohou na poskytnutie služieb.
 4. Špeciálne storno podmienky pri vybraných pobytoch:
  • Zrušenie rezervácie v časovom rozmedzí 7-4 kalendárnych dní pre nástupom na pobyt je stornopoplatok vo výške 20% z celkovej sumy pobytu.
  • Zrušenie rezervácie v časovom rozmedzí 3-1 kalendárnych dní pred nástupom na pobyt je stornopoplatok vo výške 50% z celkovej sumy pobytu.
  • Zrušenie rezervácie v deň nástupu je stornopoplatok 100% z celkovej sumy pobytu.

Článok IX. Osobitné ustanovenia o darčekových poukážkach

 1. KTT ako poskytovateľ služieb vydáva Darčekové poukážky:
  • Univerzálna darčeková poukážka na procedúry v rôznej nominálnej hodnote,
  • Poukážka na 3 a 5 vstupov do termálnych bazénov s klasickou masážou,
  • Poukážka na balíčky procedúr One-day Spa,
  • Permanentka na 5 a 10 vstupov (do termálnych bazénov, vnútorných bazénov, vonkajšieho bazéna Grand, do perličkového kúpeľa, whirlpool, fitness a Pilates),
  • Jednorazový vstup do termálnych a vnútorných bazénov a vonkajšieho bazénu Grand (ďalej len "Darčekové poukážky").
  • Darčekové poukážky môže klient použiť na čerpanie jednotlivých služieb tým, že sa úhrada za čerpanie služieb bude realizovať jednorazovo alebo odpočtom bodov.
  • Darčekové poukážky je možné zakúpiť na predajných miestach KTT, resp. si ich dodávku objednať na obchodnom oddelení KTT.
 2. KTT ako poskytovateľ služieb vydáva tiež Darčekové poukážky v nominálnych hodnotách. Darčeková poukážka sa čerpá jednorazovo alebo postupne. Darčekovú poukážku je nutné vyčerpať v plnej hodnote, t.j. hodnotu Darčekovej poukážky nie je možné vymeniť za hotovosť, nedá sa vymeniť za hotovosť. Poukážka je nevratná a nevymieňa sa. Vydávanie v hotovosti z Darčekovej poukážky nie je možné. Vydavateľ poukážky má výhradné právo určiť termín (dátum a čas) poskytnutia služby. Pri nákupe kúpeľných a ubytovacích služieb je klient – držiteľ Darčekovej poukážky povinný rezervovať termín prostredníctvom rezervácie služieb - kontakty uvedené  na darčekovej poukážke, najneskôr do 3 dní pred uplynutím platnosti Darčekovej poukážky. Záväzne rezervovaný termín je Vydavateľ poukážky oprávnený kedykoľvek zrušiť. Nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie klientovi uskutočniť nákup kúpeľných a ubytovacích služieb v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a.s. je predloženie Darčekovej poukážky.
 3. Platnosť Darčekovej poukážky je uvedená na jej prednej strane. Klient môže jednotlivé služby čerpať na základe Darčekovej poukážky výhradne len do doby trvania platnosti Darčekovej poukážky. V prípade, že služby vyčerpané nebudú, klient stráca nárok na čerpanie poskytnutej služby, a to bez akejkoľvek náhrady. Služba vybraná z ponuky KTT, uvedená na Darčekovej poukážke, bude poskytnutá klientovi – osobe, ktorá sa Darčekovou poukážkou, preukáže. 
 4. Termín čerpania služieb je klient povinný si objednať – rezervovať priamo v kancelárii predaja procedúr alebo telefonicky na čísle 032/65 14 140, resp. elektronickou poštou na adrese predajprocedur@slktn.sk . Rezerváciu termínu poskytnutia služby je potrebné zo strany klienta vykonať najneskôr do dvoch týždňov pred uplynutím platnosti darčekovej poukážky. Po potvrdení rezervácie zo strany KTT sa táto stáva záväznou a termín poskytnutia služby je možné zmeniť len z vážnych dôvodov, pričom náhradný termín je možné dohodnúť najneskôr tri dni pred rezervovaným termínom. Pred čerpaním služby si klient vyzdvihne poukaz s načasovaním jednotlivých služieb v Predaji procedúr. Darčeková poukážka je platná len s nalepeným a viditeľne nepoškodeným hologramom spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice.

Článok X. Osobitné ustanovenia o zľavových kupónoch

 1. KTT ako poskytovateľ služieb príležitostne vydáva zľavové kupóny na poskytnutie služieb KTT v rôznych nominálnych hodnotách, ktoré môže klient použiť pri využívaní služieb - liečebných pobytoch tak, že si na základe zľavového kupónu uplatní zľavu na poskytnutie služieb vo výške uvedenej na zľavovom kupóne. 
 2. Zľavový kupón platí na všetky druhy pobytov pre samoplatcov, ktoré sa uskutočnia v termíne uvedenom na zľavovom kupóne. Kupón je možné uplatniť jednorázovo pri zakúpení ktoréhokoľvek pobytu pre samoplatcov, v liečebnom zariadení uvedenom na kupóne, a to na termíny pobytov, uvedené na zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné uplatniť výhradne len na zakúpenie celého pobytu, pokiaľ nie je výslovvne uvedené na zľavovom kupóne inak.
 3. Kód kupónu je potrebné nahlásiť pri rezervácii pobytu a pobyt zarezervovať vopred na tel. čísle uvedenom na kupóne, a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutím platnosti kupónu. Platnosť kupónu je uvedená dátumom alebo časovým intervalom priamo na zľavovom kupóne. Kupón je potrebné predložiť pri platbe za pobyt.
 4. Zľavy a kupóny nie sú kumulovateľné, kupón nie je možné vymeniť za hotovosť, je nevratný a nevymieňa sa. Kupón je platný len s nalepeným a viditeľne nepoškodeným hologramom KTT. KTT má výhradné právo určiť termín uplatnenia kupónu. Pokiaľ sú na zľavovom kupóne uvedené odlišné informácie ako vo VOP, platia informácie uvedené na kupóne.

Článok XI. Odmietnutie poskytnutia služieb z dôvodu kontraindikácií

 1. KTT sú oprávnené odmietnuť poskytnutie služieb, najmä liečebnej a kúpeľnej starostlivosti v prípade, že sa zo zdravotnej dokumentácie, resp. z vyšetrenia klienta zistili príznaky niektorej z kontraindikácii, ktoré sú uvedené v Článku XI.2. týchto VOP.
 2. Kotraindikácie v dôsledku ktorých je KTT oprávnené poskytnutie služieb liečebnej a kúpeľnej starostlivosti odmietnuť :dekompenzácia krvného obehu, Aphasia, Ataxia, akútne stavy po infarkte ...
 3. V prípade odmietnutia poskytnutia služieb zo strany KTT klientovi s príznakmi niektorej z kontraindikácii uvedených v Článku XI.2. týchto VOP, poskytnú KTT klientovi služby v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vybavenie záležitostí spojených s odmietnutím poskytnutia služby klientovi a jeho odchodom zo zariadenia KTT. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, náklady spojené s týmito službami hradí klient.

Článok XII. Nesplnenie zmluvnej povinnosti v dôsledku zásahu vyššej moci

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku zásahu vyššej moci, t.j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenie a pod.) za takéto nesplnenie povinnosti nezodpovedá, pokiaľ vplyv takejto okolnosti nemohla odvrátiť. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany.

Článok XIII. Osobitné ustanovenia o ochrane osobných údajov

KTT chráni osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Za tým účelom má KTT aplikované primerané technické, organizačné a personálne opatrenia vypracované v súlade s týmto zákonom, ako aj s ohľadom na práva klientov ako dotknutých osôb. Preto:

 • KTT spracúva len také osobné údaje klientov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb kúpeľných a ubytovacích služieb, na získanie spätnej väzby od klientov a na zabezpečenie ich informovanosti o poskytovaných službách a zabezpečenie ich spokojnosti;

 • KTT spracúva osobné údaje klientov vždy na právnom základe, a teda v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (na základe zákona o zdravotnej starostlivosti, na základe zmluvného vzťahu alebo so súhlasom klienta);

 • prístup k osobným údajom klientov majú len oprávnené osoby KTT;

 • osobné údaje klientov sú poskytované tretím stranám len v prípade, v ktorom to ukladajú KTT osobitné predpisy (napr. zákon o zdravotnej starostlivosti);

 • osobné údaje klientov sú uchovávané len v lehotách určených osobitnými predpismi, resp. na dobu nevyhnutné na dosiahnutie účelu a sú uchovávané a likvidované v súlade s Registratúrnym poriadkom KTT.

KTT spracúva osobné údaje na účel:

 1. poskytnutia zdravotnej starostlivosti, kde získava osobné údaje v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti a zákonom o zdravotnom poistení;

 2. ubytovacích služieb, kde získava osobné údaje na základe zákona o hlásení pobytu občanov a medzi klientom a KTT vzniká záväzkový zmluvný vzťah;

 3. poskytnutia kúpeľných služieb samoplatiteľom, kde sú získavané osobné údaje na základe záväzkového zmluvného vzťahu a v rozsahu, ktorý ustanovuje zákon o zdravotnej starostlivosti ;

 4. informovania klientov o nových ponukách a službách KTT, na zaistenie spätnej väzby pre KTT a poskytnutie výhod dlhodobým klientom, kde sú získavané osobné údaje na základe súhlasu klienta, t.j. dotknutej osoby.

Nakoľko VOP upravujú právne vzťahy zmluvných strán, ktorými sú KTT a klienti, klienti poskytujú svoje osobné údaje na účel plnenia zmluvy (viď vyššie bod 2., 3.) vzniknutej pri nákupe darčekovej poukážky alebo pobytu v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska (t.j. fakturačná adresa), e-mailová adresa (zaslanie potvrdenia objednávky), telefón (operatívne poskytnutie informácií príp. zmeny).

Takto získané osobné údaje v mene KTT spracúva sprostredkovateľ, ktorým je DuoMedia s.r.o., Modrý chodník 6593/13 , 831 06 Bratislava a môžu byť sprístupnené príjemcom, príp. poskytnuté tretím stranám ak si to vyžiadajú okolnosti a osobitný zákon (súdy, orgány činné v trestnom konaní, štátne dozorné orgány ap.). KTT nevyužíva takto získané osobné údaje na iný účel (napr. marketing), ale výhradne na účel, na ktorý boli získané.

Osobné údaje bude KTT spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu a po splnení podmienok zmluvy sa osobné údaje budú uchovávať výhradne v súlade s osobitnými predpismi, akým je napr. zákon o účtovníctve a budú zlikvidované po uplynutí lehôt stanovených osobitnými predpismi v súlade s Registratúrnym poriadkom KTT.

Zobraziť Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej liečby.

 
 
Váš e-mail: 
Mapa stránky
 
Partneri
 
Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingVšeobecná zdravotná poisťovňaLe Cheque DejeunerSodexo