Podmienky zasielania

Súhlas v rozsahu e-mailovej adresy poskytujem podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov na účel zasielania newsletter na obdobie 3 rokov od je poskytnutia, po uplynutí ktorých budú moje osobné údaje zlikvidované, pokiaľ súhlas dobrovoľne nepredĺžim alebo pred uplynutím tejto lehoty neodvolám. Beriem na vedomie, že jeho odvolaním dôjde k blokovaniu osobných údajov do uplynutia lehoty, na ktorú bol súhlas poskytnutý a newsletter mi nebudú zasielané. Som si vedomý /vedomá, že moje osobné údaje bude v mene prevádzkovateľa spracúvať sprostredkovateľ, ktorým je DuoMedia s.r.o., Modrý chodník 6593/13 , 831 06 Bratislava, ako aj svojich práv ustanovených v § 28 cit. zákona, a to najmä toho, že na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice mám právo od spoločnosti vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti najmä v rozsahu: identifikačné údaje spoločnosti, identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia práv žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom sa žiadosť považuje za podanú ak dotknutá osoba spoločnosti doručí žiadosť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom. Dotknutá osoba má ďalej právo pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

 

Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa