Trenčianske kúpele, s.r.o.

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov GDPR v spoločnosti Trenčianske kúpele, s.r.o.

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s. r. o. Nejedlého 51, Bratislava 841 02, IČO: 44436793 spracúvajúca osobné údaje dotknutých fyzických osôb ako prevádzkovateľ (ďalej ako „Trenčianske kúpele“ alebo „prevádzkovateľ“), v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov a v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb.

Trenčianske kúpele spracúvajú osobné údaje legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom predovšetkým na dosiahnutie nasledovných účelov spracúvania:

 • poskytovanie ubytovacích služieb,
 • monitorovanie verejne prístupných priestorov kamerovým systémom,
 • obchodno-marketingová komunikácia,
 • odberateľské a dodávateľské zmluvné vzťahy,

Trenčianske kúpele v rámci svojich spracovateľských činností spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom preverených sprostredkovateľov, spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb v mene prevádzkovateľa a na jeho zodpovednosť v rozsahu uzatvorených zmluvných vzťahov.

Spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania ubytovacích služieb:

V rámci poskytovania ubytovacích služieb Trenčianske kúpele spracúvajú bežné osobné údaje nevyhnutné na identifikáciu dotknutej osoby a poskytovanie súvisiacich služieb. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou a zákonnou požiadavkou, t.j. osoba je povinná údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné jej poskytnúť ubytovacie služby.

Osobné údaje sú na základe osobitných právnych predpisov a zmluvných vzťahov s dotknutou osobou spracúvané predovšetkým na účely:

 • rezervácie ubytovania v rozsahu predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou,
 • poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb v zmluvne dohodnutom rozsahu,
 • riešenia podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich so zmluvným vzťahom,
 • evidencie pobytu občanov SR na základe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky,
 • evidencie pobytu cudzincov na základe zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • výberu miestnych daní a poplatkov v súlade s VZN mesta Trenčianske Teplice o miestnych daniach a poplatku.

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Trenčianskych kúpeľov a/alebo dotknutej osoby spracúvané predovšetkým na účely:

 • uchovávania vytvorenej evidencie o pobyte počas lehoty uloženia nevyhnutnej na preukázanie splnenia zákonom stanovenej povinnosti,
 • uchovávania vytvorenej evidencie v súvislosti s výberom miestnych daní a poplatkov počas lehoty uloženia nevyhnutnej na preukázanie splnenia zákonom stanovenej povinnosti,
 • poskytnutia zľavy z ubytovacích služieb na základe žiadosti dotknutej osoby, pričom sa zohľadňuje využívanie služieb v predchádzajúcom období v rozsahu údajov dostupných v lehote uloženia.

Osobné údaje sú zo systémov Trenčianskych kúpeľov v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb poskytované nasledovným tretím stranám:

 • Mestskému úradu mesta Trenčianske Teplice ako správcovi dane v rámci výkonu kontroly,
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • a ďalší tretím stranám, ktorým sú Trenčianske kúpele povinné údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

Spracúvanie osobných údajov v rámci monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom:

V rámci monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom Trenčianske kúpele spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, ktoré môžu obsahovať aj osobitnú kategóriu osobných údajov zaznamenanú v súvislosti s monitorovaním priestorov. Dotknutá osoba je informovaná o monitorovaní verejného priestoru prostredníctvom oznámení Trenčianskych kúpeľov.

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Trenčianskych kúpeľov spracúvané predovšetkým na účely:

 • monitorovania verejne prístupných priestorov za účelom bezpečnosti a ochrany majetku a osôb, pričom nie je zámerom Trenčianskych kúpeľov získavať osobitnú kategóriu osobných údajov a monitorovať vlastných zamestnancov pri výkone ich pracovných činností. Vyhotovený záznam sa uchováva maximálne 15 dní, v prípade ak nie je záznam použitý na účely trestného konania, alebo riešenia priestupkov, prípadne oprávnených záujmov Trenčianskych kúpeľov (napr. riešenie škodových udalostí). Ak je záznam použitý na uvedené účely, lehota uloženia sa predlžuje o lehotu prináležiacu poskytnutiu záznamu súdom a/alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Osobné údaje sú zo systémov Trenčianskych kúpeľov v súvislosti s monitorovaním verejne prístupných priestorov poskytované nasledovným tretím stranám:

 • súdom a orgánom činným v trestnom konaní, Policajnému zboru SR v rozsahu požadovanej súčinnosti.

Spracúvanie osobných údajov v rámci obchodno-marketingovej komunikácie:

V rámci obchodno-marketingovej komunikácie Trenčianske kúpele spracúvajú bežné osobné údaje najmä v rozsahu kontaktných údajov nevyhnutných na komunikáciu s dotknutou osobou. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná údaje Trenčianskym kúpeľom poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné s ňou komunikovať za vyššie uvedeným účelom.

Osobné údaje sú na základe dobrovoľného súhlasu a po dobu jeho platnosti spracúvané predovšetkým na účely:

 • elektronickej obchodno-marketingovej komunikácie v rámci prihlásenia sa na odber noviniek. Osobné údaje sú spracúvané na tento účel výlučne počas platnosti súhlasu,
 • prieskumov spokojnosti. Prieskumy spokojnosti sú anonymné. Ak sa dotknutá osoba, na základe vlastného uváženia, rozhodne dobrovoľne uviesť na dotazník svoje osobné údaje, sú tieto údaje spracúvané výlučne na jej informovanie o vybavení jej podnetu a na účely zlosovania a odovzdávania výhier. Takto získané údaje sa spracúvajú počas lehoty 6 mesiacov.

Osobné údaje môžu byť na základe oprávnených záujmov Trenčianskych kúpeľov spracúvané predovšetkým na účely:

 • obchodno-marketingovej komunikácie s dotknutou osobou, ktorej Trenčianske kúpele poskytujú alebo poskytovali služby alebo predali produkt alebo tovar.

Spracúvanie osobných údajov v rámci odberateľských a dodávateľských zmluvných vzťahov:

V rámci odberateľských a dodávateľských zmluvných vzťahov Trenčianske kúpele spracúvajú osobné údaje, nevyhnutné na plnenie zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb, prípadne s odberateľmi. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu (napr. v prípade SZČO) alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy (napr. ak nebude uvedená kontaktná osoba za zmluvnú stranu, ktorá bude komunikovať a preberať predmet plnenia).

Osobné údaje v rámci sú v rámci predmetných zmluvných vzťahov spracúvané predovšetkým na účely:

 • zavedenia predzmluvných vzťahov,
 • plnenia zmluvy,
 • riešenia podnetov a sťažností súvisiacich so zmluvným vzťahom.

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Trenčianskych kúpeľov spracúvané predovšetkým na účely:

 • vymáhania pohľadávok, počas lehoty nevyhnutnej na vymoženie vzniknutých pohľadávok zmluvných strán.
 • uchovávanie zmluvnej dokumentácie v rozsahu dokladov a podkladov v rámci účtovnej agendy počas lehoty 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a splatenia všetkých záväzkov zmluvných strán.

Osobné údaje sú zo systémov Trenčianskych kúpeľov v rámci predmetných predzmluvných a zmluvných vzťahov poskytované nasledovným tretím stranám:

 • advokátskym kanceláriám za účelom poskytovania právnych služieb,
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • partnerom zmluvných strán v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy,
 • a ďalší tretím stranám, ktorým sú Trenčianske kúpele povinné údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

Práva dotkntutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto Trenčianskymi kúpeľmi spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu Trenčianskych kúpeľov;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť Trenčianskym kúpeľom v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:
  - písomne na adrese: Trenčianske kúpele, s. r. o., T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
  - elektronicky na adrese: osobneudaje@slktn.sk.
 

 

Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa