Ako sa dostať do kúpeľov

Odpovede na vaše najčastejšie otázky o kúpeľnej liečbe. Pre koho je určená? Aký je rozdiel medzi spôsobom úhrady IS A a IS B? A čo robiť, ak na pobyt nemôžete nastúpiť?

Ako sa dostať do kúpeľov

Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu?

Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou a musí jej predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia. V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Nie je možné predpísať kúpele pri prvých príznakoch ochorenia ako prvú zdravotnú starostlivosť.

Ako je hradená kúpeľná starostlivosť?

Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne. V prípade indikácií zaradených v kategórii A má pacient hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu. V prípade indikácií zaradených v kategórii B má pacient hradené všetky lekárske úkony a procedúry, ubytovanie a stravu si hradí sám. Pacient si spolu s kúpeľnou liečbou dohovorí i kvalitu ubytovania a stravovania, ktorú vyžaduje, alebo ktorú mu môže kúpeľné zariadenie poskytnúť.

Pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A platí pacient poplatok 1,70 eura denne (prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň). Oslobodení od tohto poplatku sú nositelia najmenej striebornej Janského plakety, oslobodené sú detí do 3 rokov a ich sprievodca a ľudia v hmotnej núdzi (potrebné je potvrdenie príslušného sociálneho úradu).
Poskytovatelia kúpeľnej starostlivosti zaviedli doplatky pre klientov v IS A, pacient si tak môže tiež vybrať vyššiu kategóriu a komfort ubytovania a stravovania.

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?

Primárne vypisuje poukaz na kúpeľnú starostlivosť lekár špecialista, ale podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. To platí pre všetky indikácie. V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Lekár špecialista môže vypísať návrh aj bez všeobecného lekára. Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Aké sú potrebné vyšetrenia?

Veľmi dôležitou podmienkou pre schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne je podmienka, že všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať navyše v návrhu na liečbu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

Aká je ďalšia cesta návrhu?

Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí (poštou alebo osobne) do pobočky svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, zdravotná poisťovňa schváli.

Ako postupovať po schválení návrhu na kúpeľnú liečbu zdravotnou poisťovňou?

Zdravotná poisťovňa poistencovi oznámi schválenie kúpeľnej liečby a zašle zoznam poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, v ktorom môže pacient liečbu absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením. Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu. Dôležité je pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované do určitého dátumu (napríklad do 12 mesiacov od operácie), nastúpiť na liečbu pred uplynutím tohto termínu.

Aké sú ďalšie poplatky?

Podľa zákona č. 582/2004 o miestnych poplatkoch kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecne záväzným nariadením. Spravidla je jeho výška približne jedno euro za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ŤZP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecnom záväznom nariadení obce. Kúpeľné zariadenia nerozhodujú o týchto výnimkách. Vhodné je sa vopred informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane z ubytovania.

Aký je postup pri schvaľovaní liečby

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady A

 • zdravotná poisťovňa hradí procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach
 • poistenec hradí 1,70 eura za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň v kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu. O doplatkoch za vyšší komfort informuje poistenca kúpeľné zariadenie
 • zdravotná poisťovňa zasiela schválený návrh priamo do kúpeľného zariadenia alebo priamo klientovi spolu so zoznamom poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii
 • poistencovi poisťovňa zasiela oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si už dohoduje poistenec priamo s kúpeľným zariadením

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady B

 • zdravotná starostlivosť je plne hradená, ale služby nie. To znamená, že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania
 • zdravotná poisťovňa zasiela poistencovi oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto oznámenia je zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia. Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený návrh na kúpeľnú liečbu

Doplnenie, prípadne prepracovanie návrhu

 • ak zdravotná poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie návrhu. Doplnenie údajov je potrebné doručiť čo najskôr, pretože samotný návrh bude zdravotná poisťovňa vybavovať až po jeho kompletizácii

Ambulantná kúpeľná liečba

 • pri spôsobe úhrady A aj B je možné požiadať aj o ambulantnú liečbu. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

 • poistenec so zdravotným postihnutím vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti návrhu. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu uhrádza zdravotná poisťovňa sumu 5,48 - 7,00 EUR na deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

Zamietnutie úhrady

 • v prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie k liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade poisťovňa vráti návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia

Vrátenie návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

 • ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže do kúpeľov nastúpiť, vráti zdravotnej poisťovni návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom vrátenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie

Zdroj: všeobecná zdravotná poisťovňa

Informujte sa u nás

Stránkové hodiny: 8:00 - 14.00 hod.
kategória IS A: +421/32/6514 792
e-mail: obchod5@slktn.sk
kategória IS B: +421/32/6514 791
e-mail: obchod6@slktn.sk

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa