Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov GDPR

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (ďalej len Kúpele Trenčianske Teplice) T.G. Masaryka 21, Trenčianske Teplice 914 51, IČO: 34129316 spracúvajúca osobné údaje dotknutých fyzických osôb ako prevádzkovateľ (ďalej ako „Kúpele Trenčianske Teplice“ alebo „prevádzkovateľ“), v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov a v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb.

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. spracúvajú osobné údaje legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom predovšetkým na dosiahnutie nasledovných účelov spracúvania:

 • poskytovanie zdravotnej (kúpeľnej) starostlivosti,
 • poskytovanie ubytovacích služieb,
 • monitorovanie verejne prístupných priestorov kamerovým systémom,
 • obchodno-marketingová komunikácia,
 • odberateľské a dodávateľské zmluvné vzťahy,
 • poskytovanie služieb e-shopu.

Kúpele Trenčianske Teplice v rámci svojich spracovateľských činností spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom preverených sprostredkovateľov, spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb v mene prevádzkovateľa a na jeho zodpovednosť v rozsahu uzatvorených zmluvných vzťahov.

Spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti:

V rámci poskytovania zdravotnej (kúpeľnej) starostlivosti Kúpele Trenčianske Teplice spracúvajú bežné osobné údaje dotknutej osoby (najmä: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o zdravotnom poistení) ako aj osobné údaje, ktoré sú z osobitnej kategórie osobných údajov, a to údaje o zdraví (najmä: diagnóza, anamnéza, údaje získané v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a v ojedinelých prípadoch aj genetické údaje v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, t.j. dotknutá osoba je povinná údaje Kúpeľom Trenčianske Teplice údaje poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné jej poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Osobné údaje sú na základe osobitných právnych predpisov (najmä zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) spracúvané predovšetkým na účely:

 • spracovania návrhov na kúpeľnú starostlivosť, ktoré sú zasielané zdravotnými poisťovňami,
 • poskytovania zdravotnej starostlivosti v súlade s návrhom na kúpeľnú starostlivosť,
 • poskytovania zdravotnej starostlivosti pre samoplatcov v dohodnutom rozsahu,
 • hlásenia Národnému centru zdravotníckych informácií,
 • riešenia podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice, tretej strany alebo dotknutej osoby spracúvané predovšetkým na účely:

 • hlásenia predčasného ukončenia kúpeľnej liečby zdravotným poisťovniam,
 • ukladania vytvorenej zdravotnej dokumentácie počas osobitným zákonom stanovenej lehoty uloženia 5 rokov. Ak je dotknutej osobe poskytovaná zdravotná starostlivosť v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, je prihliadané aj na zdravotnú dokumentáciu, ktorá je uchovávaná v zákonnej lehote uloženia (najmä na chorobopisy).

Osobné údaje sú zo systémov Kúpeľov Trenčianske Teplice v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytované najmä nasledovným tretím stranám:

 • Národnému centru zdravotníckych informácií na základe osobitného zákona,
 • príslušným zdravotným poisťovniam na základe ich oprávneného záujmu,
 • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci výkonu dohľadu,
 • súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • a ďalším tretím stranám, ktorým sú Kúpele Trenčianske Teplice povinné údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

Spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania ubytovacích služieb:

V rámci poskytovania ubytovacích služieb Kúpele Trenčianske Teplice spracúvajú bežné osobné údaje nevyhnutné na identifikáciu dotknutej osoby a poskytovanie súvisiacich služieb. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou a zákonnou požiadavkou, t.j. osoba je povinná údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné jej poskytnúť ubytovacie služby.

Osobné údaje sú na základe osobitných právnych predpisov a zmluvných vzťahov s dotknutou osobou spracúvané predovšetkým na účely:

 • rezervácie ubytovania v rozsahu predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou,
 • poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb v zmluvne dohodnutom rozsahu,
 • riešenia podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich so zmluvným vzťahom,
 • evidencie pobytu občanov SR na základe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky,
 • evidencie pobytu cudzincov na základe zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • výberu miestnych daní a poplatkov v súlade s VZN mesta Trenčianske Teplice o miestnych daniach a poplatku.

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice a/alebo dotknutej osoby spracúvané predovšetkým na účely:

 • uchovávania vytvorenej evidencie o pobyte počas lehoty uloženia nevyhnutnej na preukázanie splnenia zákonom stanovenej povinnosti,
 • uchovávania vytvorenej evidencie v súvislosti s výberom miestnych daní a poplatkov počas lehoty uloženia nevyhnutnej na preukázanie splnenia zákonom stanovenej povinnosti,
 • poskytnutia zľavy z ubytovacích služieb na základe žiadosti dotknutej osoby, pričom sa zohľadňuje využívanie služieb v predchádzajúcom období v rozsahu údajov dostupných v lehote uloženia.

Osobné údaje sú zo systémov Kúpeľov Trenčianske Teplice v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb poskytované nasledovným tretím stranám:

 • Mestskému úradu mesta Trenčianske Teplice ako správcovi dane v rámci výkonu kontroly,
 • príslušným zdravotným poisťovniam v rozsahu ich oprávneného záujmu v prípade, ak sa jedná o predčasne ukončený kúpeľný pobyt na základe návrhu na kúpeľnú starostlivosť,
 • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci výkonu dohľadu v prípade, ak sa jedná o kúpeľný pobyt s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • a ďalší tretím stranám, ktorým sú Kúpele Trenčianske Teplice povinné údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

Spracúvanie osobných údajov v rámci monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom:

V rámci monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom Kúpele Trenčianske Teplice spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, ktoré môžu obsahovať aj osobitnú kategóriu osobných údajov zaznamenanú v súvislosti s monitorovaním priestorov. Dotknutá osoba je informovaná o monitorovaní verejného priestoru prostredníctvom oznámení Kúpeľov Trenčianske Teplice. Vzhľadom na uvedené sa dotknutá osoba spravidla môže rozhodnúť, či bude zaznamenávaná kamerovým systémom alebo nie (okrem kamier zaznamenávajúcich verejne prístupné priestory v rámci budov).

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice spracúvané predovšetkým na účely:

 • monitorovania verejne prístupných priestorov za účelom bezpečnosti a ochrany majetku a osôb, pričom nie je zámerom Kúpeľov Trenčianske Teplice získavať osobitnú kategóriu osobných údajov a monitorovať vlastných zamestnancov pri výkone ich pracovných činností. Vyhotovený záznam sa uchováva maximálne 15 dní, v prípade ak nie je záznam použitý na účely trestného konania, alebo riešenia priestupkov, prípadne oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice (napr. riešenie škodových udalostí). Ak je záznam použitý na uvedené účely, lehota uloženia sa predlžuje o lehotu prináležiacu poskytnutiu záznamu súdom a/alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Osobné údaje sú zo systémov Kúpeľov Trenčianske Teplice v súvislosti s monitorovaním verejne prístupných priestorov poskytované nasledovným tretím stranám:

 • súdom a orgánom činným v trestnom konaní, Policajnému zboru SR v rozsahu požadovanej súčinnosti.

Spracúvanie osobných údajov v rámci obchodno-marketingovej komunikácie:

V rámci obchodno-marketingovej komunikácie Kúpele Trenčianske Teplice spracúvajú bežné osobné údaje najmä v rozsahu kontaktných údajov nevyhnutných na komunikáciu s dotknutou osobou. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná údaje Kúpeľom Trenčianske Teplice poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné s ňou komunikovať za vyššie uvedeným účelom.

Osobné údaje sú na základe dobrovoľného súhlasu a po dobu jeho platnosti spracúvané predovšetkým na účely:

 • elektronickej obchodno-marketingovej komunikácie v rámci prihlásenia sa na odber noviniek. Osobné údaje sú spracúvané na tento účel výlučne počas platnosti súhlasu,
 • prieskumov spokojnosti. Prieskumy spokojnosti sú anonymné. Ak sa dotknutá osoba, na základe vlastného uváženia, rozhodne dobrovoľne uviesť na dotazník svoje osobné údaje, sú tieto údaje spracúvané výlučne na jej informovanie o vybavení jej podnetu a na účely zlosovania a odovzdávania výhier. Takto získané údaje sa spracúvajú počas lehoty 6 mesiacov.

Osobné údaje môžu byť na základe oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice spracúvané predovšetkým na účely:

 • obchodno-marketingovej komunikácie s dotknutou osobou, ktorej Kúpele Trenčianske Teplice poskytujú alebo poskytovali služby alebo predali produkt alebo tovar.

Spracúvanie osobných údajov v rámci odberateľských a dodávateľských zmluvných vzťahov:

V rámci odberateľských a dodávateľských zmluvných vzťahov Kúpele Trenčianske Teplice spracúvajú osobné údaje, nevyhnutné na plnenie zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb, prípadne s odberateľmi. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu (napr. v prípade SZČO) alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy (napr. ak nebude uvedená kontaktná osoba za zmluvnú stranu, ktorá bude komunikovať a preberať predmet plnenia).

Osobné údaje sú v rámci predmetných zmluvných vzťahov spracúvané predovšetkým na účely:

 • zavedenia predzmluvných vzťahov,
 • plnenia zmluvy,
 • riešenia podnetov a sťažností súvisiacich so zmluvným vzťahom.

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice spracúvané predovšetkým na účely:

 • vymáhania pohľadávok, počas lehoty nevyhnutnej na vymoženie vzniknutých pohľadávok zmluvných strán.
 • uchovávanie zmluvnej dokumentácie v rozsahu dokladov a podkladov v rámci účtovnej agendy počas lehoty 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a splatenia všetkých záväzkov zmluvných strán.

Osobné údaje sú zo systémov Kúpeľov Trenčianske Teplice v rámci predmetných predzmluvných a zmluvných vzťahov poskytované nasledovným tretím stranám:

 • advokátskym kanceláriám za účelom poskytovania právnych služieb,
 • súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • partnerom zmluvných strán v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy,
 • a ďalší tretím stranám, ktorým je prevádzkovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

Spracúvanie osobných údajov v rámci webových stránok:

V rámci webovej stránky www.kupele-teplice.sk, ktorých prevádzkovateľom sú Kúpele Trenčianske Teplice, sú spracúvané osobné údaje, nevyhnutné na vytvorenie užívateľského konta za účelom nákupu tovarov a služieb a prihlásenia sa na odber obchodno-marketingových informácií (newslettrov). Poskytnutie osobných údajov na vytvorenie užívateľského konta a následné zakúpenie tovarov a služieb je zmluvnou požiadavkou. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude jej možné tovar predať alebo službu poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov na odoberanie obchodno-marketingových informácií (newsletterov) je dobrovoľné.

Osobné údaje v rámci sú v rámci zmluvných vzťahov spracúvané predovšetkým na účely:

 • zavedenia predzmluvných vzťahov (najmä rezervácií a objednávok),
 • riešenia podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich so zmluvným vzťahom,
 • plnenia zmluvy súvisiacej s nákupom a predajom tovarov a služieb prostredníctvom webovej stránky. Osobné údaje sú v rámci webovej stránky spracúvané výlučne počas aktívnosti užívateľského konta, prostredníctvom ktorého Kúpele Trenčianske Teplice poskytujú dotknutej osobe prehľadné informácie o zakúpených tovaroch a službách na webovej stránke www.kupele-teplice.sk.

Osobné údaje sú zo systémov Kúpeľov Trenčianske Teplice v rámci predmetných predzmluvných a zmluvných vzťahov poskytované nasledovným tretím stranám:

 • subjektom, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy (najmä: poštový podnik),
 • a ďalší tretím stranám, ktorým je prevádzkovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto Kúpeľmi Trenčianske Teplice spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu Kúpeľov Trenčianske Teplice;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť Kúpeľom Trenčianske Teplice a ním poverenej zodpovednej osobe v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:
  - písomne na adrese: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
  - elektronicky na adrese: osobneudaje@slktn.sk
 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa