Všeobecné pokyny k pobytom

Nástupy na pobyty a uvoľnenie izieb - zobraziť informácie

1. Procedúry a lekárske konzultácie

 • počet procedúr v jednotlivých pobytoch je uvedený v cenníkoch, druh procedúr určuje pri pobyte Klasik lekár, pri ostatných typoch pobytov (Senior, Minirelax, Relax) sú pevne stanovené a nie je možné ich meniť. Je možné dokúpiť si ďalšie procedúry na mieste.
 • v pobytoch Minirelax, Relax, Silvestrovských, Veľkonočných a v iných špeciálnych pobytoch má klient v cene možnosť konzultácie s lekárom, v prípade záujmu o termín, je potrebné kontaktovať vrchnú sestru alebo pohotovostnú lekársku službu.
 • v rámci konzultácie môže lekár odporučiť klientovi akúkoľvek ďalšiu procedúru (viď. cenník procedúr) nad rámec už pevne stanovených procedúr v pobyte, s prihliadnutím na zdravotný stav klienta

2. Stravovanie

 • pri pobytoch s plnou penziou si môže klient zvoliť aj polpenziu, pričom sa z dennej ceny odpočítava suma 2,00-5,00 €
 • pri pobytoch s polpenziou je doplatok do plnej penzie 5,00-11,00 €/deň
 • štandardne je možná polpenzia raňajky – večere

3. Spôsob účtovania pobytu

Ceny pobytov sú paušálne, všetky pobyty sa štandardne účtujú spôsobom, pri ktorom sa klientovi prvý a posledný pobytový deň účtuje ako jeden deň. Východiskom pre množstvo paušálnych dní je počet prenocovaní. Spôsob platby - pri všetkých pobytoch je potrebné uhradiť 50% výslednej sumy alebo celú sumu pobytu do 7 dní od potvrdenia rezervácie pobytu. Zostávajúcu sumu je potrebné uhradiť do dní pred nástupom na pobyt.

Platba vopred z územia SR
Účet: ČSOB, a.s., IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol zadaný obchodným oddelením.

Platba vopred zo zahraničia
Účet: ČSOB, a.s., IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol zadaný obchodným oddelením, platobné podmienky na mieste

4. Parkovanie

Klienti majú možnosť parkovať na parkoviskách v objektoch kúpeľov za poplatok 3,00 €/deň. Mapu spoplatnených parkovacích miest pre klientov Kúpeľov Trenčianske Teplice nájdete tu.

5. Spôsoby objednávania pobytov

 • objednávky a rezervácie telefonicky, faxom, mailom, poštou, pomocou objednávkového formulára z webovskej stránky alebo formulára na recepcii.
 • pri objednávke je nutné uviesť: o presný termín nástupu, i odchodu o mená, priezviská, adresa a dátum narodenia všetkých účastníkov pobytu.

6. Stornopoplatky a zmluvný vzťah

1. V prípade zrušenia poskytovania služieb zo strany klienta, resp. v prípade ak klient odstúpi od zmluvy z dôvodu na jeho strane, je klient povinný zaplatiť v prospech KTT storno poplatok, ktorý zmluvné strany z právneho hľadiska považujú za zmluvnú pokutu. Storno poplatky sa vyčísľujú a účtujú za každú prihlásenú osobu v závislosti od počtu dní zostávajúcich do dňa určeného zmluvnými stranami ako deň začiatku poskytovania služieb, a to nasledovne:

 • viac ako 28 dní (vrátane) pred začiatkom čerpania služieb 10 % z ceny služby
 • 27 až 14 dní (vrátane) pred začiatkom čerpania služieb 30 % z ceny služby
 • 13 dní až 2 dni (vrátane) pred začiatkom čerpania služieb 50 % z ceny služby
 • 1 deň (vrátane) a menej pred začiatkom čerpania služieb 100 % z celkovej sumy pobytu.

Zrušenie poskytovania služieb, resp. odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou formou.

2. V prípade, že klient po začatí čerpania služieb, bezdôvodne skráti čerpanie služieb, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu – storno poplatok vo výške 100% z dohodnutých, objednaných (aj z nevyčerpaných) služieb KTT. V prípade stornovania služieb po začatí ich čerpania zo závažných rodinných alebo zdravotných dôvodov bude klientovi vrátená čiastka za nevyčerpané služby, za čo si KTT účtujú manipulačný poplatok vo výške 5,00 € pri hodnote do 300,00 € a 10,00 € pri hodnote nad 300,00 €.
3. Storno poplatok sú KTT oprávnené jednostranne započítať s klientom zaplatenou zálohou na poskytnutie služieb.

Zmluvný vzťah medzi Kúpeľmi Trenčianske Teplice,a.s. a klientom vzniká na základe:

 • objednávky, resp. potvrdenia rezervácie pobytu
 • zaplatenia pobytu, resp. zálohy na pobyt

Vzhľadom na vznik tohto vzťahu je spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice,a.s. povinná poskytnúť služby v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej objednávke a má právo žiadať 100 % úhradu vopred objednaných služieb. V prípade, že kvalita a rozsah služieb nezodpovedá programu a cene, vzniká klientovi právo na reklamáciu.

7. Jednorázové príplatky

 • za rezerváciu konkrétneho čísla izby*                 10 €
 • za zmenu už pridelenej izby* (sťahovanie)         20 €
 • za skoršie ubytovanie*(o max .3 hodiny)            20 €
 • za neskoršie odubytovanie*(o max. 3 hodiny)   20 €

* len v prípade kapacitných možností

8. Podmienky pri ochorení samoplatcov počas kúpeľného pobytu

Klient má možnosť:

 • predčasne ukončiť kúpeľnú liečbu s vrátením peňazí
 • Pri pokračovaní v pobyte ( s možnosťou pokračovania poberania kúpeľných procedúr po odznení ochorenia ), nemá klient nárok na vrátenie peňazí po dobu nepoberania procedúr, nakoľko bol v starostlivosti lekára. O uvedenom bude klienta informovať ošetrujúci lekár.
 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa