Všeobecné pokyny k pobytom

Nástupy na pobyty a uvoľnenie izieb - zobraziť informácie

1. Procedúry a lekárske konzultácie

 • počet procedúr v jednotlivých pobytoch je uvedený v cenníkoch, druh procedúr určuje pri pobyte Klasik lekár, pri ostatných typoch pobytov (Senior, Minirelax, Relax) sú pevne stanovené a nie je možné ich meniť. Je možné dokúpiť si ďalšie procedúry na mieste.
 • ak sú klientovi poskytnuté v deň nástupu procedúry, na deň odchodu sa mu procedúry už nečasujú a opačne
 • do celkového počtu procedúr sa započítava aj nedeľa, v tento deň sa ale procedúry pri pobytoch Klasik, Senior a Relax nepodávajú – časujú sa v iné dni.
 • v pobytoch Minirelax, Relax, Silvestrovských, Veľkonočných a v iných špeciálnych pobytoch má klient v cene možnosť konzultácie s lekárom, v prípade záujmu o termín, je potrebné kontaktovať vrchnú sestru alebo pohotovostnú lekársku službu.
 • v rámci konzultácie môže lekár odporučiť klientovi akúkoľvek ďalšiu procedúru (viď. cenník procedúr) nad rámec už pevne stanovených procedúr v pobyte, s prihliadnutím na zdravotný stav klienta

2. Stravovanie

 • pri pobytoch s plnou penziou si môže klient zvoliť aj polpenziu, pričom sa z dennej ceny odpočítava suma 5,00 €
 • pri pobytoch s polpenziou je doplatok do plnej penzie 5,00-11,00 €/deň
 • štandardne je možná polpenzia raňajky – večere

3. Spôsob účtovania pobytu

Ceny pobytov sú paušálne, všetky pobyty sa štandardne účtujú spôsobom, pri ktorom sa klientovi prvý a posledný pobytový deň účtuje ako jeden deň. Východiskom pre množstvo paušálnych dní je počet prenocovaní. Spôsob platby pri pobytoch Klasik, Senior, Minirelax, Relax, pri objednávke pobytu do 1 mesiaca pred nástupom, a pri pobytoch Minirelax je potrebné uhradiť celú sumu za pobyt vopred, (t.j. do 14 dní od obdržania potvrdenia rezervácie pobytu). Pri dlhodobejšej objednávke je potrebné uhradiť minimálne rezervačnú zálohu vo výške 50% z celkovej sumy pobytu, alebo celú sumu pobytu vopred. Zvyšnú sumu je možné uhradiť pri príchode v hotovosti alebo platobnou kartou na príslušnej recepcii.

Platba vopred z územia SR
Účet: ČSOB, a.s., IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol zadaný obchodným oddelením.

Platba vopred zo zahraničia
Účet: ČSOB, a.s., IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol zadaný obchodným oddelením, platobné podmienky na mieste

Pri pobytoch nad 6 prenocovaní si kúpele vyhradzujú právo žiadať od klienta do 3 dní od nástupu minimálne 50 % zálohu zostávajúcej sumy pobytu alebo celú sumu pobytu. Klient môže platiť platobnou kartou alebo v hotovosti.

4. Parkovanie

Klienti majú možnosť parkovať na parkoviskách v objektoch kúpeľov za poplatok 3,00 €/deň. Mapu spoplatnených parkovacích miest pre klientov Kúpeľov Trenčianske Teplice nájdete tu.

5. Spôsoby objednávania pobytov

 • objednávky a rezervácie telefonicky, faxom, mailom, poštou, pomocou objednávkového formulára z webovskej stránky alebo formulára na recepcii.
 • pri objednávke je nutné uviesť: o presný termín nástupu, i odchodu o mená, priezviská, adresa a dátum narodenia všetkých účastníkov pobytu.

6. Stornopoplatky a zmluvný vzťah

1. V prípade zrušenia poskytovania služieb zo strany klienta, resp. v prípade ak klient odstúpi od zmluvy z dôvodu na jeho strane, je klient povinný zaplatiť v prospech KTT storno poplatok, ktorý zmluvné strany z právneho hľadiska považujú za zmluvnú pokutu. Storno poplatky sa vyčísľujú a účtujú za každú prihlásenú osobu v závislosti od počtu dní zostávajúcich do dňa určeného zmluvnými stranami ako deň začiatku poskytovania služieb, a to nasledovne:

 • viac ako 28 dní (vrátane) pred začiatkom čerpania služieb 10 % z ceny služby
 • 27 až 14 dní (vrátane) pred začiatkom čerpania služieb 30 % z ceny služby
 • 13 dní až 2 dni (vrátane) pred začiatkom čerpania služieb 50 % z ceny služby
 • 1 deň (vrátane) a menej pred začiatkom čerpania služieb 100 % z celkovej sumy pobytu.

Zrušenie poskytovania služieb, resp. odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou formou.

2. V prípade, že klient po začatí čerpania služieb, bezdôvodne skráti čerpanie služieb, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu – storno poplatok vo výške 100% z dohodnutých, objednaných (aj z nevyčerpaných) služieb KTT. V prípade stornovania služieb po začatí ich čerpania zo závažných rodinných alebo zdravotných dôvodov bude klientovi vrátená čiastka za nevyčerpané služby, za čo si KTT účtujú manipulačný poplatok vo výške 5,00 € pri hodnote do 300,00 € a 10,00 € pri hodnote nad 300,00 €.
3. Storno poplatok sú KTT oprávnené jednostranne započítať s klientom zaplatenou zálohou na poskytnutie služieb.

Zmluvný vzťah medzi Kúpeľmi Trenčianske Teplice,a.s. a klientom vzniká na základe:

 • objednávky, resp. potvrdenia rezervácie pobytu
 • zaplatenia pobytu, resp. zálohy na pobyt

Vzhľadom na vznik tohto vzťahu je spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice,a.s. povinná poskytnúť služby v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej objednávke a má právo žiadať 100 % úhradu vopred objednaných služieb. V prípade, že kvalita a rozsah služieb nezodpovedá programu a cene, vzniká klientovi právo na reklamáciu.

7. Jednorázové príplatky

 • za rezerváciu konkrétneho čísla izby*                 10 €
 • za zmenu už pridelenej izby* (sťahovanie)         20 €
 • za skoršie ubytovanie*(o max .3 hodiny)            20 €
 • za neskoršie odubytovanie*(o max. 3 hodiny)   20 €

* len v prípade kapacitných možností

8. Podmienky pri ochorení samoplatcov počas kúpeľného pobytu

Klient má možnosť:

 • predčasne ukončiť kúpeľnú liečbu s vrátením peňazí
 • Pri pokračovaní v pobyte ( s možnosťou pokračovania poberania kúpeľných procedúr po odznení ochorenia ), nemá klient nárok na vrátenie peňazí po dobu nepoberania procedúr, nakoľko bol v starostlivosti lekára. O uvedenom bude klienta informovať ošetrujúci lekár.
 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa