Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

S účinnosťou od 01.01.2022

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., so sídlom T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika, IČO: 34 129 316, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli Sa, vo vložke číslo 94/R (ďalej v texte aj "KTT")
Preambula
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. sú slovenská právnická osoba – obchodná spoločnosť, ktorá ako prevádzkovateľ prírodných liečebných kúpeľov a využívateľ prírodných liečivých zdrojov, na základe udelených licencií poskytuje liečebnú kúpeľnú starostlivosť v Kúpeľoch Trenčianske Teplice a ďalej poskytuje pobytové rekondičné a regeneračné programy a služby, ubytovacie služby a služby stravovacie fyzickým a právnickým osobám (ďalej v texte aj „klienti“).

Článok I. Predmet Všeobecných obchodných podmienok

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte aj „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi KTT a klientmi (ďalej v texte aj „zmluvné strany“) v rámci poskytovania služieb KTT, pričom vytvárajú základný kontraktačný rámec a základnú právnu úpravu týchto vzťahov. V jednotlivých prípadoch – právnych vzťahoch medzi KTT a klientmi je možné sa od týchto VOP odchýliť a niektoré náležitosti právnych vzťahov riešiť individuálne, individuálna úprava môže vyplývať zo zmluvy medzi KTT a klientom, z inej dohody zmluvných strán, ako i z jednostranného vyhlásenia KTT. Platí, že individuálna úprava, ktorá rieši právne vzťahy odchylne od VOP, má prednosť pre úpravou obsiahnutou vo VOP.

Článok II. Vznik zmluvného vzťahu

1. Medzi zmluvnými stranami právny vzťah – zmluvný vzťah vzniká v zásade na základe:

 • na základe zmluvy alebo iného dvojstranného právneho úkonu,
 • na základe písomnej, telefonickej, faxovej alebo e-mailovej objednávky klienta, potvrdenej zo strany KTT,
 •  na základe uhradenia ceny za poskytované služby alebo časti tejto ceny vo výške minimálne ..50% z celkovej ceny... podľa aktuálneho cenníka KTT v lehote minimálne 14 dní pred začatím čerpania služieb, so súhlasom, resp. potvrdením KTT o možnosti čerpania služieb v danom termíne,
 • na základe uplatnenia darčekovej poukážky vydanej KTT so súhlasom, resp. potvrdením KTT o možnosti čerpania služieb v danom termíne.

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako také, rozsah, obsah a podmienky práv a povinností z týchto právnych vzťahov vyplývajúce sa spravujú predovšetkým individuálnymi právnymi aktmi – zmluvami medzi zmluvnými stranami, týmito VOP, aktuálnym cenníkom KTT, aktuálnou ponukou produktov a služieb KTT, ako i ďalšími právne relevantnými okolnosťami.

Článok III. Práva a povinnosti KTT

1. KTT ako poskytovateľ služieb sú oprávnené :

 • výhradne a jednostranne pristúpiť ku zmene týchto VOP,
 • vykonať zmenu sortimentu, rozsahu, obsahu, resp. podmienok ponúkaných služieb a produktov,
 • vykonať zmenu cenníka (cien produktov a služieb) a zmenu podmienok poskytovania kontrahovaných produktov a služieb za podmienok upravených v týchto VOP,
 • odstúpiť od zmluvy s klientom v prípade, že sa klient dopustí porušenia svojich zmluvných povinností podstatným spôsobom, a/alebo sa dopustí hrubého porušenia dobrých mravov, resp. sa dopustí takého konania, ktoré obťažuje prípadne ohrozuje ostatných klientov KTT alebo personál KTT, resp. konaním klienta dôjde k spôsobeniu škody alebo vzniku rizika spôsobenia škody na majetku KTT, alebo tretích osôb. Pokiaľ v dôsledku odstúpenia od zmluvy s klientom nebudú vyčerpané zaplatené služby a produkty v plnom rozsahu, nemá klient nárok na vrátenie ceny za nespotrebované služby a KTT nie sú povinné klientovi cenu za nespotrebované služby vrátiť, zaplatená cena za nespotrebované služby sa považuje za zmluvnú pokutu,
 • inkasovať storno poplatok vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP.

2. KTT ako poskytovateľ služieb má tieto povinnosti :

 • poskytovať klientovi dojednané produkty a služby riadne a včas, v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami,
 • poskytovať klientovi všetky informácie, ktoré sa týkajú poskytovaných produktov a služieb, ich cien, ako i zmien produktov, služieb a ich cien,
 • rešpektovať všetky právom chránené záujmy a práva klienta, a to najmä v nadväznosti na ochranu osobných údajov klienta,
 • primeraným spôsobom riešiť sťažnosti a reklamácie klienta

Článok IV. Práva a povinnosti klienta

1. Klient ako prijímateľ služby je oprávnený :

 • na riadne a včasné poskytovanie dohodnutých a uhradených služieb a produktov KTT,
 • na poskytovanie všetkých informácií, ktoré sa týkajú poskytovaných produktov a služieb, ich cien, ako i zmien produktov, služieb a ich cien,
 • uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, a to kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb, a to i bez uvedenia dôvodu za predpokladu rešpektovania storno podmienok, resp. ďalších podmienok KTT,
 • uplatniť právo na reklamáciu, resp. právo podať sťažnosť a právo na ich riešenie za podmienok podľa týchto VOP.

2. Klient ako prijímateľ služby je povinný :

 • poskytnúť KTT v primeranom rozsahu potrebnú súčinnosť, nutnú k riadnemu a včasnému poskytnutiu služieb a produktov KTT,
 • rešpektovať a svoje správanie v rámci čerpania služieb a produktov prispôsobiť všeobecne záväzným právnym predpisom, týmto VOP, ubytovacím, stravovacím, liečebným, kúpeľným ev. aj iným poriadkom a interným predpisom KTT, ktoré určujú podmienky a ďalšie náležitosti využívania služieb poskytovaných KTT,
 • riadne a včas uhradiť KTT cenu za zmluvne dohodnuté služby a produkty, ako i prevziať doklady (sprievodnú dokumentáciu, resp. doklady oprávňujúce na čerpanie určitých služieb),
 • v rámci a v súvislosti s čerpaním služieb a produktov si počínať tak, aby sa nedopustil porušenia svojich zmluvných povinností podstatným spôsobom, a/alebo sa nedopustil hrubého porušenia dobrých mravov, resp. takého konania, ktoré by mohlo obťažovať prípadne ohrozovať ostatných klientov KTT alebo personál KTT, resp. konania, ktorým by mohlo dôjsť k spôsobeniu škody alebo vzniku rizika spôsobenia škody na majetku KTT, alebo tretích osôb,
 • pokiaľ nebude zmluvnými stranami dojednané inak, podrobiť sa absolvovaniu vstupnej lekárskej prehliadky a konzultácií na predpísané liečebné procedúry, za podmienok a v rozsahu právnych noriem upravujúcich poskytovanie kúpeľnej liečebnej starostlivosti.

Článok V. Cenové a platové podmienky poskytovania služieb

1. KTT vydávajú cenník poskytovaných služieb a produktov, ktorý tvorí základný rámec pre dojednávanie cien za poskytované služby a produkty a s pravidla býva pripojený v prílohe zmlúv a právnych úkonov, ktorými bolo poskytnutie služieb a produktov medzi zmluvnými stranami dojednané.
2. Zmluvné strany dojednávajú ceny za služby a produkty KTT v zásade podľa platného aktuálneho cenníka KTT a aktuálnej ponuky produktov a služieb, t.j. podľa cenníka a ponuky platnej v momente vzniku právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami.
3. KTT sú oprávnené poskytnúť klientovi zľavu na cenníkovú cenu služieb a produktov. Poskytnutie zľavy nie je však zo strana klienta nárokovateľné.
4. KTT sú oprávnené zmeniť cenu poskytovaných služieb a produktov aj po vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami, a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom začiatku poskytovania služieb klientovi za predpokladu, že zmena ceny je vyvolaná okolnosťami, ktoré môžu nastať alternatívne, a to zmena platných právnych noriem ovplyvňujúcich cenu alebo podmienky poskytovania služieb; zmena ceny dopravných nákladov (vrátane cien PHM) o viac ako 5%; zmena kurzu EURO o viac ako 5%, zmena ceny energií, médií a iných vstupných nákladov o viac ako 5% oproti cenám existujúcim v čase vydania posledného platného cenníka služieb a produktov KTT. O zmene ceny sú KTT povinné informovať klienta vhodnou formou (písomne, faxom, e-mailom), a to tak, že najneskôr do 30. dňa pred dňom určeným zmluvnými stranami ako deň začiatku poskytovania služieb, odošlú klientovi vyrozumenie o zmene ceny na KTT známu adresu klienta.
5. V prípade dlhšie trvajúcich kontraktov medzi KTT a klientom, sú KTT oprávnené pristúpiť ku zmene ceny služieb a produktov aj bez naplnenia podmienok podľa Článku V.4. týchto VOP, v takomto prípade sú KTT povinné oznámiť klientovi zmeny cien uvedených v cenníkoch v lehote minimálne 30 dní pred začiatkom platnosti a účinnosti nových cien. Doručením nových cenníkov klientovi v uvedenej lehote, za predpokladu, že klient trvanie zmluvy neukončí, sa má za to, že zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za poskytované služby a produkty odo dňa platnosti a účinnosti nových cenníkov.
6. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak platí, že ak klient neuhradí najneskôr v deň určený ako deň začiatku poskytovania služieb cenu za dojednané služby a produkty KTT v plnej výške, sú KTT oprávnené odmietnuť klientovi poskytnutie služieb a produktov KTT, pričom v takomto prípade klient nemá nárok na náhradu žiadnych nákladov ako ani na náhradu škody.
7. Za úhradu ceny sa považuje moment, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet KTT, alebo uhradené v hotovosti do pokladne KTT (na príslušnom predajnom mieste).
8. Zľavy vyplývajúce z promo ankiet a promo akcií. Akciové ponuky komunikované na letákoch promo ankety a akcií nie sú vzájomne kumulovateľné, ani nepodliehajú kumulácii (t.j. nie je možné ich kumulovať) s inými zľavami poskytovanými spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
9. Pre obdržanie zľavy je klient povinný uskutočniť:

 • rezerváciu s udaním kódu na letáku promo ankety/ letáku promo akcie
 • pri nástupe predložiť kupón z letáku promo ankety/ leták promo akcie, ktorým sa identifikuje
  Ponuka je platná len pri priamej rezervácii v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a.s.

10. VZN mesta Trenčianske Teplice stanovuje sadzbu dane za ubytovanie 1,80 € na osobu/noc.
11.Kúpele Trenčianske Teplice a.s. stanovujú administratívny poplatok 0,40 € /osoba/noc.

Článok VI. Zmena podmienok poskytovaných služieb a produktov

1. KTT majú právo jednostranným úkonom zmeniť rozsah a podmienky poskytovania služieb KTT výlučne na základe vlastnej vôle s prihliadnutím na zmeny príslušných právnych predpisov, alebo štandardov obvyklým pre poskytovanie rovnakých, alebo podobných služieb KTT.
2. KTT sú v prípade nevyhnutne nutnej potreby zapríčinenej skutočnosťami, alebo udalosťami nezávislými na vôli KTT, alebo inými závažnými objektívnymi príčinami, alebo nutnými technickými, alebo inými odstávkami, alebo v prípade rozhodnutia KTT o rekonštrukcii objektov, v ktorých sú poskytované služby KTT s úmyslom rozšíriť, alebo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, oprávnené zmeniť a v prípade obzvlášť závažných objektívnych dôvodov zrušiť zmluvne dohodnuté služby KTT a to aj počas doby využívania služieb KTT klientom. V takomto prípade sa KTT zaväzujú zabezpečiť klientovi čo možno najmenší rozsah aj dobu obmedzenia jeho možnosti využívať medzi zmluvnými stranami dohodnuté služby KTT, pričom klient má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy KTT. V takomto prípade sa na klienta nevzťahuje ustanovenie čl. VIII týchto VOP o storno poplatkoch.
3. KTT sa zaväzujú informovať klienta o dôvodoch na zmenu poskytovaných služieb, alebo ich zrušenie bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takejto skutočnosti dozvedia a rovnako sa zaväzujú predložiť klientovi návrh na riešenie vzniknutej situácie.
4. Za zmenu zmluvne dohodnutých podmienok sa nepovažuje zmena ubytovacej jednotky v prípade, ak je to z objektívnych alebo prevádzkových dôvodov nutné, a ak je klientovi ako náhrada za dohodnutú ubytovaciu jednotku rovnakej alebo vyššej kategórie a rovnako ani zmena časového harmonogramu poskytovaných služieb v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné dodržať dohodnutý časový harmonogram a klientovi bol ponúknutý nový časový harmonogram rovnakej alebo obdobnej kvality s rovnakým alebo väčším rozsahom služieb.

Článok VII. Reklamácie a sťažnosti

1. Klient je oprávnený v súvislosti s poskytovanými službami alebo produktmi uplatniť u KTT reklamáciu, a to v prípade pokiaľ rozsah, obsah alebo kvalita poskytovaných služieb alebo produktov v danom individuálnom prípade je v rozpore s parametrami a podmienkami služieb, dohodnutými medzi zmluvnými stranami, alebo je v rozpore s podmienkami, ktoré sú pri poskytovaní rovnakých alebo obdobných služieb obvyklé. 2. Reklamáciu vadne poskytnutej služby je klient povinný uplatniť bezodkladne (najneskôr do troch dní) odo dňa jej poskytnutia, a to jedným z nasledujúcich spôsobov : 

 • osobne (so spísaním zápisnice o uplatnenej reklamácii) priamo na mieste poskytnutia služby u osoby, ktorá službu poskytla, alebo u vedúceho pracovníka zodpovedného za dané stredisko KTT, v ktorom bola služba poskytnutá,
 • reklamáciu je možné uplatniť písomne poštovou zásielkou na adrese vedenia KTT,
 • alebo elektronickou poštou na adrese sekretariat@slktn.sk.

Na reklamácie uplatnené oneskorene alebo inou formou KTT nebude prihliadať.
3. V prípade, že je uplatnená reklamácia oprávnená, KTT sú povinné odstrániť vadu poskytnutej služby v zmysle platnej právnej úpravy a službu klientovi poskytnúť opakovane, alebo klientovi poskytnúť náhradné plnenie, resp. primeranú zľavu z ceny poskytnutej služby.
4. Pokiaľ nie je možné oprávnenú reklamáciu vybaviť okamžite vrátane poskytnutia plnenia, ktorým bude zjednaná náprava, sú KTT povinné po spísaní reklamačného protokolu vyrozumieť klienta o výsledku vybavenia reklamácie a spôsobe jej riešenia v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia.
5. V prípade ak klient chce vyjadriť nespokojnosť s poskytnutou službou bez uplatnenia nároku na odstránenie vady, je klient oprávnený podať KTT sťažnosť. Podanú sťažnosť sú KTT povinné riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych noriem, ako aj interných predpisov KTT.

Článok VIII. Podmienky stornovania služieb

1. V prípade zrušenia poskytovania služieb zo strany klienta, resp. v prípade ak klient odstúpi od zmluvy z dôvodu na jeho strane, je klient povinný zaplatiť v prospech KTT storno poplatok, ktorý zmluvné strany z právneho hľadiska považujú za zmluvnú pokutu. Storno poplatky sa vyčísľujú a účtujú za každú prihlásenú osobu v závislosti od počtu dní zostávajúcich do dňa určeného zmluvnými stranami ako deň začiatku poskytovania služieb, a to nasledovne :

 • viac ako 28 dní (vrátane) pred začiatkom čerpania služieb 10 % z ceny služby
 • 27 až 14 dní (vrátane) pred začiatkom čerpania služieb 30 % z ceny služby
 • 13 dní až 2 dni (vrátane) pred začiatkom čerpania služieb 50 % z ceny služby
 • 1 deň (vrátane) a menej pred začiatkom čerpania služieb 100 % z celkovej sumy pobytu.

Zrušenie poskytovania služieb, resp. odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou formou.

2. V prípade, že klient po začatí čerpania služieb, bezdôvodne skráti čerpanie služieb, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu – storno poplatok vo výške 100% z dohodnutých, objednaných (aj z nevyčerpaných) služieb KTT. V prípade stornovania služieb po začatí ich čerpania zo závažných rodinných alebo zdravotných dôvodov bude klientovi vrátená čiastka za nevyčerpané služby, za čo si KTT účtujú manipulačný poplatok vo výške 5,00 € pri hodnote do 300,00 € a 10,00 € pri hodnote nad 300,00 €.
3. Storno poplatok sú KTT oprávnené jednostranne započítať s klientom zaplatenou zálohou na poskytnutie služieb.

Článok IX. Osobitné ustanovenia o darčekových poukážkach

1. KTT ako poskytovateľ služieb vydáva Darčekové poukážky:

 • Univerzálna darčeková poukážka na procedúry v rôznej nominálnej hodnote,
 • Poukážka na 3 a 5 vstupov do termálnych bazénov s klasickou masážou,
 • Poukážka na balíčky procedúr One-day Spa,
 • Permanentka na 5 a 10 vstupov (do termálnych bazénov, vnútorných bazénov, vonkajšieho bazéna Grand, do perličkového kúpeľa, whirlpool, fitness a Pilates),
 • Jednorazový vstup do termálnych a vnútorných bazénov a vonkajšieho bazénu Grand (ďalej len "Darčekové poukážky").
 • Darčekové poukážky môže klient použiť na čerpanie jednotlivých služieb tým, že sa úhrada za čerpanie služieb bude realizovať jednorazovo alebo odpočtom bodov.
 • Darčekové poukážky je možné zakúpiť na predajných miestach KTT, resp. si ich dodávku objednať na obchodnom oddelení KTT.

2. KTT ako poskytovateľ služieb vydáva tiež Darčekové poukážky v nominálnych hodnotách. Darčeková poukážka sa čerpá jednorazovo alebo postupne. Darčekovú poukážku je nutné vyčerpať v plnej hodnote, t.j. hodnotu Darčekovej poukážky nie je možné vymeniť za hotovosť, nedá sa vymeniť za hotovosť. Poukážka je nevratná a nevymieňa sa. Vydávanie v hotovosti z Darčekovej poukážky nie je možné. Vydavateľ poukážky má výhradné právo určiť termín (dátum a čas) poskytnutia služby. Pri nákupe kúpeľných a ubytovacích služieb je klient – držiteľ Darčekovej poukážky povinný rezervovať termín prostredníctvom rezervácie služieb - kontakty uvedené  na darčekovej poukážke, najneskôr do 3 dní pred uplynutím platnosti Darčekovej poukážky. Záväzne rezervovaný termín je Vydavateľ poukážky oprávnený kedykoľvek zrušiť. Nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie klientovi uskutočniť nákup kúpeľných a ubytovacích služieb v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a.s. je predloženie Darčekovej poukážky.
3. Platnosť Darčekovej poukážky je uvedená na jej prednej strane. Klient môže jednotlivé služby čerpať na základe Darčekovej poukážky výhradne len do doby trvania platnosti Darčekovej poukážky. V prípade, že služby vyčerpané nebudú, klient stráca nárok na čerpanie poskytnutej služby, a to bez akejkoľvek náhrady. Služba vybraná z ponuky KTT, uvedená na Darčekovej poukážke, bude poskytnutá klientovi – osobe, ktorá sa Darčekovou poukážkou, preukáže. 
4. Termín čerpania služieb je klient povinný si objednať – rezervovať priamo v kancelárii predaja procedúr alebo telefonicky na čísle 032/65 14 140, resp. elektronickou poštou na adrese predajprocedur@slktn.sk. Rezerváciu termínu poskytnutia služby je potrebné zo strany klienta vykonať najneskôr do dvoch týždňov pred uplynutím platnosti darčekovej poukážky. Po potvrdení rezervácie zo strany KTT sa táto stáva záväznou a termín poskytnutia služby je možné zmeniť len z vážnych dôvodov, pričom náhradný termín je možné dohodnúť najneskôr tri dni pred rezervovaným termínom. Pred čerpaním služby si klient vyzdvihne poukaz s načasovaním jednotlivých služieb v Predaji procedúr. Darčeková poukážka je platná len s nalepeným a viditeľne nepoškodeným hologramom spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice.

Článok X. Osobitné ustanovenia o zľavových kupónoch

1. KTT ako poskytovateľ služieb príležitostne vydáva zľavové kupóny na poskytnutie služieb KTT v rôznych nominálnych hodnotách, ktoré môže klient použiť pri využívaní služieb - liečebných pobytoch tak, že si na základe zľavového kupónu uplatní zľavu na poskytnutie služieb vo výške uvedenej na zľavovom kupóne. 
2. Zľavový kupón platí na všetky druhy pobytov pre samoplatcov, ktoré sa uskutočnia v termíne uvedenom na zľavovom kupóne. Kupón je možné uplatniť jednorázovo pri zakúpení ktoréhokoľvek pobytu pre samoplatcov, v liečebnom zariadení uvedenom na kupóne, a to na termíny pobytov, uvedené na zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné uplatniť výhradne len na zakúpenie celého pobytu, pokiaľ nie je výslovvne uvedené na zľavovom kupóne inak.
3. Kód kupónu je potrebné nahlásiť pri rezervácii pobytu a pobyt zarezervovať vopred na tel. čísle uvedenom na kupóne, a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutím platnosti kupónu. Platnosť kupónu je uvedená dátumom alebo časovým intervalom priamo na zľavovom kupóne. Kupón je potrebné predložiť pri platbe za pobyt.
4. Zľavy a kupóny nie sú kumulovateľné, kupón nie je možné vymeniť za hotovosť, je nevratný a nevymieňa sa. Kupón je platný len s nalepeným a viditeľne nepoškodeným hologramom KTT. KTT má výhradné právo určiť termín uplatnenia kupónu. Pokiaľ sú na zľavovom kupóne uvedené odlišné informácie ako vo VOP, platia informácie uvedené na kupóne.

Článok XI. Odmietnutie poskytnutia služieb z dôvodu kontraindikácií

1. KTT sú oprávnené odmietnuť poskytnutie služieb, najmä liečebnej a kúpeľnej starostlivosti v prípade, že sa zo zdravotnej dokumentácie, resp. z vyšetrenia klienta zistili príznaky niektorej z kontraindikácii, ktoré sú uvedené v Článku XI.2. týchto VOP.
2. Kotraindikácie v dôsledku ktorých je KTT oprávnené poskytnutie služieb liečebnej a kúpeľnej starostlivosti odmietnuť :dekompenzácia krvného obehu, Aphasia, Ataxia, akútne stavy po infarkte ...
3. V prípade odmietnutia poskytnutia služieb zo strany KTT klientovi s príznakmi niektorej z kontraindikácii uvedených v Článku XI.2. týchto VOP, poskytnú KTT klientovi služby v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vybavenie záležitostí spojených s odmietnutím poskytnutia služby klientovi a jeho odchodom zo zariadenia KTT. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, náklady spojené s týmito službami hradí klient.

Článok XII. Nesplnenie zmluvnej povinnosti v dôsledku zásahu vyššej moci

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku zásahu vyššej moci, t.j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenie a pod.) za takéto nesplnenie povinnosti nezodpovedá, pokiaľ vplyv takejto okolnosti nemohla odvrátiť. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany.

Článok XIII. Osobitné ustanovenia o ochrane osobných údajov

1. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (ďalej len „KTT“) ako prevádzkovateľ v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov a v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) spracúvajú osobné údaje legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom predovšetkým na dosiahnutie nasledovných účelov spracúvania: a) poskytovanie zdravotnej (kúpeľnej) starostlivosti; b) poskytovanie ubytovacích služieb; c) obchodno-marketingová komunikácia; d) poskytovanie služieb e-shopu.
2. KTT spracúvajú osobné údaje klientov ako dotknutých fyzických osôb aj prostredníctvom preverených sprostredkovateľov, spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb na jeho zodpovednosť KTT v rozsahu uzatvorených zmluvných vzťahov.
3. Spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti: KTT spracúvajú bežné osobné údaje dotknutej osoby (najmä: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o zdravotnom poistení) ako aj osobné údaje, ktoré sú z osobitnej kategórie osobných údajov a to údaje o zdraví (najmä: diagnóza, anamnéza, údaje získané v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a v ojedinelých prípadoch aj genetické údaje v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, t.j. dotknutá osoba je povinná údaje KTT údaje poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné jej poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť.3.1. Osobné údaje sú na základe osobitných právnych predpisov (najmä zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) spracúvané predovšetkým na účely:

 • spracovania návrhov na kúpeľnú starostlivosť, ktoré sú zasielané zdravotnými poisťovňami,
 • poskytovania zdravotnej starostlivosti v súlade s návrhom na kúpeľnú starostlivosť,
 • poskytovania zdravotnej starostlivosti pre samoplatcov v dohodnutom rozsahu,
 • hlásenia Národnému centru zdravotníckych informácií,
 • riešenia podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.

3.2. Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov KTT, tretej strany alebo dotknutej osoby spracúvané predovšetkým na účely:

 • hlásenia predčasného ukončenia kúpeľnej liečby zdravotným poisťovniam,
 • ukladania vytvorenej zdravotnej dokumentácie počas osobitným zákonom stanovenej lehoty uloženia 5 rokov. Ak je dotknutej osobe poskytovaná zdravotná starostlivosť v KTT, tak je prihliadané aj na zdravotnú dokumentáciu, ktorá je uchovávaná v zákonnej lehote uloženia (najmä na chorobopisy).

3.3. Osobné údaje sú zo systémov KTT v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytované najmä nasledovným tretím stranám:

 • Národnému centru zdravotníckych informácií na základe osobitného zákona,
 • Príslušným zdravotným poisťovniam na základe ich oprávneného záujmu,
 • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci výkonu dohľadu,
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • a ďalší tretím stranám, ktorým sú KTT povinné údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

4. Spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania ubytovacích služieb:
KTT spracúvajú bežné osobné údaje nevyhnutné na identifikáciu dotknutej osoby a poskytovanie súvisiacich služieb. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou a zákonnou požiadavkou, t.j. osoba je povinná údaje KTT poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné jej poskytnúť ubytovacie služby.
4.1 Osobné údaje sú na základe osobitných právnych predpisov a zmluvných vzťahov s dotknutou osobou spracúvané predovšetkým na účely:

 • rezervácie ubytovania v rozsahu predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou,
 • poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb v zmluvne dohodnutom rozsahu,
 • riešenia podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich so zmluvným vzťahom,
 • evidencie pobytu občanov SR na základe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky,
 • evidencie pobytu cudzincov na základe zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • výberu miestnych daní a poplatkov v súlade s VZN mesta Trenčianske Teplice o miestnych daniach a poplatku.

4.2. Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov KTT a/alebo dotknutej osoby spracúvané predovšetkým na účely:

 • uchovávania vytvorenej evidencie o pobyte počas lehoty uloženia nevyhnutnej na preukázanie splnenia zákonom stanovenej povinnosti,
 • uchovávania vytvorenej evidencie v súvislosti s výberom miestnych daní a poplatkov počas lehoty uloženia nevyhnutnej na preukázanie splnenia zákonom stanovenej povinnosti,
 • poskytnutia zľavy z ubytovacích služieb na základe žiadosti dotknutej osoby, pričom sa zohľadňuje využívanie služieb v predchádzajúcom období v rozsahu údajov dostupných v lehote uloženia.

4.3. Osobné údaje sú zo systémov KTT v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb poskytované nasledovným tretím stranám:

 • Mestskému úradu mesta Trenčianske Teplice ako správcovi dane v rámci výkonu kontroly,
 • príslušným zdravotným poisťovniam v rozsahu ich oprávneného záujmu v prípade, ak sa jedná o predčasne ukončený kúpeľný pobyt na základe návrhu na kúpeľnú starostlivosť,
 • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci výkonu dohľadu v prípade, ak sa jedná o kúpeľný pobyt s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • a ďalším tretím stranám, ktorým sú KTT povinné údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

5. Spracúvanie osobných údajov v rámci obchodno-marketingovej komunikácie:
KTT spracúvajú bežné osobné údaje najmä v rozsahu kontaktných údajov nevyhnutných na komunikáciu s dotknutou osobou. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná údaje KTT poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné s ňou komunikovať za vyššie uvedeným účelom.
5.1. Osobné údaje sú na základe dobrovoľného súhlasu a po dobu jeho platnosti spracúvané predovšetkým na účely:

 • elektronickej obchodno-marketingovej komunikácie v rámci prihlásenia sa na odber noviniek. Osobné údaje sú spracúvané na tento účel výlučne počas platnosti súhlasu,
 • prieskumov spokojnosti. Prieskumy spokojnosti sú anonymné. Ak sa dotknutá osoba, na základe vlastného uváženia, rozhodne dobrovoľne uviesť na dotazník svoje osobné údaje, sú tieto údaje spracúvané výlučne na jej informovanie o vybavení jej podnetu a na účely zlosovania a odovzdávania výhier. Takto získané údaje sa spracúvajú počas lehoty 6 mesiacov.

5.2. Osobné údaje môžu byť na základe oprávnených záujmov KTT spracúvané predovšetkým na účely obchodno-marketingovej komunikácie s dotknutou osobou, ktorej KTT poskytujú alebo poskytovali služby alebo predali produkt alebo tovar.
6. Spracúvanie osobných údajov v rámci odberateľských a dodávateľských zmluvných vzťahov:
KTT spracúvajú osobné údaje, nevyhnutné na plnenie zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb, prípadne s odberateľmi. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu (napr. v prípade SZČO) alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy (napr. ak nebude uvedená kontaktná osoba za zmluvnú stranu, ktorá bude komunikovať a preberať predmet plnenia).
6.1. Osobné údaje v rámci sú v rámci predmetných zmluvných vzťahov spracúvané predovšetkým na účely:

 • zavedenia predzmluvných vzťahov,
 • plnenia zmluvy,
 • riešenia podnetov a sťažností súvisiacich so zmluvným vzťahom.

6.2. Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov KTT spracúvané predovšetkým na účely:

 • vymáhania pohľadávok, počas lehoty nevyhnutnej na vymoženie vzniknutých pohľadávok zmluvných strán,
 • uchovávania zmluvnej dokumentácie v rozsahu dokladov a podkladov v rámci účtovnej agendy počas lehoty 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a splatenia všetkých záväzkov zmluvných strán.

6.3. Osobné údaje sú zo systémov KTT v rámci predmetných predzmluvných a zmluvných vzťahov poskytované nasledovným tretím stranám:

 • advokátskym kanceláriám za účelom poskytovania právnych služieb,
 • súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • partnerom zmluvných strán v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy,
 • a ďalší tretím stranám, ktorým je prevádzkovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

7. Spracúvanie osobných údajov v rámci webových stránok:
V rámci webovej stránky www.kupele-teplice.sk, ktorej prevádzkovateľom sú KTT, sú spracúvané osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie užívateľského konta za účelom nákupu tovarov a služieb a prihlásenia sa na odber obchodno-marketingových informácií (newslettrov). Poskytnutie osobných údajov na vytvorenie užívateľského konta a následné zakúpenie tovarov a služieb je zmluvnou požiadavkou. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude jej možné tovar predať alebo službu poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov na odoberanie obchodno-marketingových informácií (newsletterov) je dobrovoľné.
7.1. Osobné údaje v rámci sú v rámci zmluvných vzťahov spracúvané predovšetkým na účely:

 • zavedenia predzmluvných vzťahov (najmä rezervácií a objednávok),
 • riešenia podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich so zmluvným vzťahom,
 • plnenia zmluvy súvisiacej s nákupom a predajom tovarov a služieb prostredníctvom webovej stránky. Osobné údaje sú v rámci webovej stránky spracúvané výlučne počas aktívnosti užívateľského konta, prostredníctvom ktorého KTT poskytujú dotknutej osobe prehľadné informácie o zakúpených tovaroch a službách na webovej stránke www.kupele-teplice.sk.

7.2. Osobné údaje sú zo systémov KTT v rámci predmetných predzmluvných a zmluvných vzťahov poskytované nasledovným tretím stranám:

 • subjektom, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy (najmä: poštový podnik),
 • a ďalším tretím stranám, ktorým je prevádzkovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

8. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov:
8.1. Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizované technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto v KTT spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu KTT;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a využiť právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť KTT a spoločnosťou poverenej zodpovednej osobe v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:
  - písomne na adrese: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., T.G. Masaryka 21, Trenčianske Teplice 914 51 
  - elektronicky na adrese: osobneudaje@slktn.sk.

Zobraziť Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej liečby.

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa